Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Independent Advocate (Carer’s Cafe)

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Independent Advocate (Carer’s Cafe)

Dewis Centre for Independent Living
Independent Advocate (Carers Café)

30 hours per week
Salary: £21,589 pro rata (negotiable depending on experience)
Fixed term contract until 31st March 2021
We wish to recruit a dynamic, self-motivated person committed to
individual rights to deliver independent advocacy support to carers
through our two-year Carers Café project in Gwent. The project, which
is funded by the Intermediate Care Fund for two years, will provide
information, support and advocacy to carers of adults with mental ill
health.

We are working with partners Hafal and the Carers Trust to deliver the
Carers Cafés at all the mental health wards in hospitals across Gwent.
The role will primarily be supporting and representing carers, but you
should also be confident working with adults in a variety of situations
within an advocacy service.

You will be computer literate with a high standard of written and verbal
communication. You will be enthusiastic about working with people and
skilled at prioritising and managing your workload. A sound knowledge
of social care processes and an understanding of the advocacy
requirements within Welsh legislation is desirable. The position is
based at our satellite office in Church Road, Newport, but will involve
regular travel throughout the Gwent area and sometimes to our head
office in Pontypridd.

Dewis C.I.L is an independent voluntary organisation with an integrated
management committee of disabled and non-disabled people. We
particularly encourage disabled people and people with direct
experience of disability to apply. This post is subject to a satisfactory
enhanced DBS check.
For an application pack (CVs are not accepted) please contact:
E-mail: humanresources@dewiscil.org.uk
Phone: 01443 827 930
Closing date for applications: Monday, 1st July 2019 at 12noon.

Dewis Canolfan Byw Annibynnol
Eiriolwr annibynnol (Caffi Gofalwyr)

30 awr yr wythnosCyflog:

£21,589 pro rata (i’w drafod yn dibynnu ar brofiad)
Contract cyfnod penodol at 31ain Mawrth 2021

Yr ydym am recriwtio person sydd yn meddu argymhelliant
deinamig,ac sydd wedi ymrwymo i hawliau unigol i ddarparu cymorth
eiriolaeth annibynnol i ofalwyr, drwy ein Prosiect caffi gofalwyr yng
Ngwent.Bydd y prosiect, sy’n cael ei ariannu gan y gronfa gofal
canolraddol am ddwy flynedd, yn darparu gwybodaeth, cymorth ac
eiriolaeth i ofalwyr oedolion sydd â salwch meddwl.

Yr ydym yn gweithio gyda phartneriaid Hafal ac Ymddiriedolaeth y
Cynhalwyr i gyflawni’r caffis gofalwyr yn yr holl wardiau iechyd meddwl
mewn ysbytai ar draws Gwent. Bydd y rôlyn bennaf yn cefnogia
chynrychiolicynhalwyr, ond dylech hefyd fod yn hyderus yn gweithio
gyda oedolion mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd o fewnyngwasanaeth
eiriolaeth. Byddwch yn llythrennog mewn cyfrifiadur gyda safon uchel o
gyfathrebu ysgrifenedig a llafar. Mi fyddaf yn frwdfrydig ynghylch
gweithio gyda phobl ac yn fedrus wrth flaenoriaethu a rheolieichllwyth
gwaith. Mae gwybodaeth gadarn am brosesau gofal cymdeithasol a
dealltwriaeth o’r gofynion o ran eiriolaeth yn neddfwriaeth Cymru yn
ddymunol.Lleolir y swydd yn ein swyddfa loeren yn Heol yr Eglwys,
Casnewydd, ond bydd yn golygu teithio’n rheolaidd drwy gydol Ardal
Gwent a weithiau yn ein prif swyddfa ym Mhontypridd.

Mudiad gwirfoddol annibynnol gyda phwyllgor rheoli integredig o bobl
anabl a phobl nad ydynt yn anabl yw Dewis CIL. Rydym yn annog yn
arbennig bobl anabl a phobl sydd â phrofiad uniongyrchol o anabledd i
wneud cais. Mae’r swydd hon yn amodol argwella Gwiriad DBS.

Am becyn cais (ni dderbynnir CVs) cysylltwch â:
E-bost: humanresources@dewiscil.org.uk
Ffôn: 01443 827 930
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Llun,
1af o Gorffenaf 2019 am 12ganol dydd.

Monthly Archive

Annual Archive