English

Gwybodaeth ar gyfer cleientiaid neu deuluoeddOs ydych chi neu rywun yr ydych chi’n ei gefnogi yn ei chael yn anodd deall yr hyn sy’n cael ei ddweud am eich/ei anghenion gofal a chefnogaeth a dydych chi ddim yn sir beth i’w wneud nesaf, yna mae’n bosibl y gallai eiriolaeth eich helpu chi.

Beth yw eiriolaeth?

Eiriolaeth yw cymryd camau i helpu pobl i ddweud beth maen nhw ei eisiau, sicrhau eu hawliau, cynrychioli eu buddiannau a chael y gwasanaethau y mae eu hangen arnynt.

Bydd eiriolwyr a chynlluniau eiriolaeth yn gweithio mewn partneriaeth gydag unigolion a byddant bob amser yn eu cynorthwyo a’u cefnogi.

Mae eiriolaeth yn hybu cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol.

Yn ei hanfod, mae eiriolaeth yn ymwneud â chefnogi pobl i fod â llais, dewis a rheolaeth, ac i fynegi eu barn, dymuniadau a theimladau, yn wahanol i swyddogaeth y rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol sy’n bennaf yn ceisio hybu budd gorau yr unigolyn.

Gall eiriolaeth ar waith:

Eich helpu i wybod a deall pa ofal, cymorth a chyfleoedd sydd ar gael i chi, neu eich cefnogi chi drwy’r broses Diogelu. Bydd eiriolwyr yn trafod pa gymorth y gallai fod ei angen arnoch, pryd y byddwch ei angen, ac ym mha ffordd yr ydych eisiau iddo gael ei roi i chi. Byddwn yn gweithio drwy’r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael ac yn edrych ar y manteision a’r anfanteision neu ganlyniadau’r dewisiadau a wnaed, ond ni fyddwn yn dweud wrthych beth i’w wneud.

Bydd eiriolwyr bob amser yn gweithio gyda chi i sicrhau:

 • bod eich hawliau’n cael eu parchu,
 • bod gennych lais a rheolaeth,
 • eich bod yn cael eich cynnwys wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eich bywyd,
 • bod eich amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried,
 • eich bod yn gallu siarad dros eich hun neu os oes angen gallwn siarad ar eich rhan.

Yn anffodus, ni all Eiriolwyr addo y byddant yn gallu cael yr hyn yr ydych ei eisiau ond fe fyddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau y gwrandewir ar eich barn.Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol

Rhaid i awdurdodau lleol ystyried a yw’n debygol y bydd unigolion yn cael eu rhwystro rhag gymryd rhan yn llawn wrth benderfynu ar eu canlyniadau lles.  

Bydd y rhwystrau allweddol yn cynnwys materion a sefyllfaoedd a fydd yn effeithio ar allu unigolion i wneud y canlynol:

 • deall gwybodaeth berthnasol,
 • cofio gwybodaeth,
 • defnyddio neu ystyried gwybodaeth,
 • cyfathrebu eu barn, dymuniadau a theimladau.

Os yw’n debygol y bydd rhywun yn cael eu rhwystro rhag cymryd rhan lawn yn ei ofal a’i gymorth yna mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol ystyried a oes unigolyn priodol sy’n gallu hwyluso rhan yr unigolyn yn y broses asesu, cynllunio neu adolygu ac mae hyn yn cynnwys tair ystyriaeth benodol.

Ni all yr unigolyn priodol fod yn:  

 • rhywun nad yw’r unigolyn eisiau iddo ei gefnogi;
 • rhywun sy’n annhebygol o allu, neu fod ar gael i, gefnogi, yn briodol, rhan yr unigolyn;
 • rhywun sydd wedi ei gynnwys mewn ymchwiliad i gamdriniaeth neu esgeulustod y mae ei weithredoedd wedi dylanwadu ar benderfyniadau Awdurdod Lleol i ystyried camau Diogelu Oedolyn a Gorchymyn Cefnogi.

Mewn sefyllfa pan fo unrhyw un o’r meini prawf uchod yn berthnasol ac nad oes unigolyn priodol sy’n gallu cefnogi rhan yr unigolyn yna mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol drefnu bod eiriolwr annibynnol proffesiynol yn hwyluso rhan yr unigolion hynny yn eu gofal a’u cymorth.