English

Rydym yn cydnabod dewis fel hawl sylfaenol ac yn credu y dylai fod gan bobl anabl y rhyddid i ddewis a chymryd rheolaeth o’u bywydau.

Mae Dewis yn ymrwymedig i gefnogi pobl anabl, waeth beth fo’u hanabledd, ac eisiau hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb ledled Cymru. Ein gweledigaeth yw i gynnig cefnogaeth i bobl anabl, i’w helpu i gyflawni ffordd annibynnol o fyw drwy:

· Greu cynllun cymorth i bobl ifanc a’u teuluoedd er mwyn cyflogi cynorthwywyr personol.

· Creu cyfleoedd gwell o ran annibyniaeth pobl anabl.

· Galluogi pobl anabl a’u teuluoedd i ddweud eu dweud.

· Cynnig cefnogaeth i helpu pobl i gyflawni eu nodau a’u hamcanion personol.

· Recriwtio, datblygu a hyfforddi gwirfoddolwyr, gan gynnig cyfleoedd gwell i bawb.

· Datblygu gwasanaethau Dewis drwy weithio gyda phobl anabl.

· Gwella ansawdd bywyd pobl drwy gynnig dewis.

· Chwalu unrhyw rwystrau sy’n cyfyngu ar hyblygrwydd, dewis a rheolaeth.

· Hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb i bawb.

· Cefnogi pobl anabl i ymladd dros eu hawliau.