Evaluation of the Real Living Wage for Social Care Workers

Bilingual email for distributing survey to direct payment recipients

April 2024

Email Subject: Rhannwch eich profiadau: Arolwg ar y Cyflog Byw Gwirioneddol i Gynorthwywyr Personol / Share your experiences: Survey on the Real Living Wage for Personal Assistants

Email message:

Ydych chi’n derbyn Taliad Uniongyrchol? Ydych chi’n cyflogi Cynorthwyydd Personol? Os felly, hoffai Cordis Bright eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg.

 

Mae’r arolwg yn cael ei gynnal gan sefydliad o’r enw Cordis Bright. Maen nhw’n gweithio i Lywodraeth Cymru er mwyn cael gwybodaeth am effaith ei pholisi i dalu’r hyn a elwir yn ‘Gyflog Byw Gwirioneddol’ i weithwyr gofal cymdeithasol.

 

Beth yw’r Cyflog Byw Gwirioneddol?

Cyfradd gyflog yr awr yw’r cyflog byw gwirioneddol ac mae’n seiliedig ar gostau byw. Y cyflog byw gwirioneddol presennol yw £12.00 yr awr yng Nghymru.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru gynllun i dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol i gynorthwywyr personol o fis Ebrill 2022. Efallai eich bod wedi clywed am hyn.

 

Cyfrinachedd yr arolwg

Mae’ch atebion yn aros yn ddienw ac ni fyddant yn cael eu rhannu y tu allan i’r tîm ymchwil yn Cordis Bright.

 

Sut i gwblhau’r arolwg:

·         Mae’r arolwg ar gael yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/RV15CU/

 

·         Mae’r arolwg yn cau ar: 30 Mehefin 2024

 

·         Iaith: Gallwch agor yr arolwg yn Gymraeg neu Saesneg. Dewiswch pa un sydd orau gennych chi.

 

Os oes gennych chi gwestiynau neu os ydych chi angen help gyda’r arolwg, mae croeso i chi gysylltu â Lucy Webster yn Cordis Bright:

·         E-bost: [email protected]

 

·         Ffôn: 07743 931092.

 

Diolch am ystyried hyn ac am eich amser.

 

Do you receive a Direct Payment? Do you employ a Personal Assistant? If so, Cordis Bright would like to invite you to take part in a survey.

 

The survey is being ran by an organisation called Cordis Bright. They are working for the Welsh Government to find out about the impact of their policy to pay social care workers what’s called the ‘Real Living Wage’.

 

What is the Real Living Wage?

This is an hourly rate of pay and it’s based on the cost of living. The current Real Living wage is £12.00 per hour in Wales.

The Welsh Government made a plan to pay the Real Living Wage to personal assistants from April 2022. You may have heard about this.

 

Survey confidentiality

Your answers are anonymous and won't be shared outside the research team at Cordis Bright.

 

How to complete the survey:

·         The survey can be accessed here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/RV15CU/

 

·         The survey closes on: 30th June 2024

 

·         Language: The survey can be accessed in Welsh or English. Please choose which you prefer.

 

If you have questions or need help with the survey, please feel free to contact Lucy Webster at Cordis Bright:

·         Email: [email protected]

 

·         Phone: 07743 931092.

 

Thank you for considering this and for your time.